ผมร่วงบาง

Hair Loss#1

Hair Loss#1

Describe your image.

ผมบางเป็นเหรียญบาท

ผมบางเป็นเหรียญบาท

Describe your image.

ผมร่วงบาง
ผมร่วงเป็น
เหรียญบาท